ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vstupom a používaním tejto stránky vyhlasujete, že s ustanovením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

Prevádzkovateľ stránky www.miarch.sk , vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov („zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

Prevádzkovateľ stránky („prevádzkovateľ“)
Ing. arch. Miroslava Mráziková, Agátová 906/9, Dunajská Lužná 90042, IČO 47203315, DIČ 1078063602  
zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Senec, Číslo živnostenského registra: 140-18404

 

OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČEL SPRACOVANIA
Aby sme Vám boli schopní odpovedať na Vaše otázky, plniť Vaše požiadavky, či spravovať ponuky, objednávky, fakturácie, budeme Vás možno musieť požiadať o niektoré osobné údaje: titul, meno, priezvisko; adresa trvalého bydliska; email; tel. kontakt. Tieto údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi na účely nevyhnutné k poskytnutiu našich služieb . Vaše osobné údaje nevyužívame pre marketingové účely.

DOBA SPRACÚVANIA
Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov alebo presadzovanie práva.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
- prístup k osobným údajom (článok 15),(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
- opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
zverejnené OU,
nepotrebné OU,
nezákonne spracúvané OU,
OU po odvolaní súhlasu na spracúvanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
toto právo" výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie"  neuplatňuje pri údajoch spracúvaných na účel:
archivácie,
vedecký/štatistický účel,
historický výskum,
na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,
na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov
-
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
počas opravy nesprávnych údajov,
ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.